VI Regionalne Zawody Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych w tenisie stołowym już w tą niedzielę!

2019-12-04

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie wspólnie z Wielkopolskim Zrzeszeniem LZS w Poznaniu, Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Wielkopolskiego oraz Urzędem Gminy Niechanowo serdecznie zaprasza na VI Regionalne Zawody Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych w Tenisie Stołowym.

Zawody odbędą się pod patronatem Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego i Wójta Gminy Niechanowo Szymona Robaszkiewicza i dojdzie do nich w niedzielę 8 grudnia o godzinie 10.15 w sali sportowej Szkoły Podstawowej  im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie przy ulicy Różanej 33.      

             
W turnieju weźmie udział około siedemdziesięciu zawodników i zawodniczek z Wielkopolski, reprezentujących 8 powiatów, 15 gmin i 2 miasta. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe medale, zaś w kategorii zespołowej gmin i powiatów puchary. Najstarszy i najmłodszy uczestnik zawodów otrzymają pamiątkowe statuetki.                                                

 

Przedstawiamy regulamin  VI Regionalne Zawody Sołtysów i Przewodniczących  Rad Osiedlowych w  Tenisie  Stołowym pod patronatem Tadeusza Tomaszewskiego Posła na Sejm RP i  Szymona Robaszkiewicza Wójta Gminy Niechanowo

I. CEL
•    wyrabianie nawyku do aktywnego wypoczynku w różnych formach
          współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego,
•    popularyzacja tenisa stołowego wśród Sołtysów i Przewodniczących
          Rad Osiedlowych oraz ich członków,
•    integracja sportowa środowisk lokalnych,  
•    propagowanie inicjatyw i aktywizacji społeczności lokalnych.


II. ORGANIZATORZY
•    Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie,
•    Wielkopolskie Zrzeszenie WZ LZS w Poznaniu,
•    Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego,
•    Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,
•    Urząd Gminy w Niechanowie,
•    Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie,
•    Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu,
•    Uczniowski Klub Sportowy „Niechan”,
•    Rada Sołecka Wsi Niechanowo.

III. UCZESTNICTWO
1.    Uczestnikami zawodów są
Sołtysi, Przewodniczący Rad Osiedlowych, członkowie Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych  z terenu województwa wielkopolskiego oraz członkowie Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego.
2.    Zawody rozegrane zostaną przy podziale na kategorie:
a)    Sołtysi oraz Przewodniczący Rad Osiedlowych do 50 lat, (oraz członkowie  rad)
b)    Sołtysi oraz Przewodniczący Rad Osiedlowych pow. 50 lat, (oraz członkowie rad)
c)    wspólna kategoria dla pań.
3.    System rozgrywek zostanie ustalony przez organizatorów po zamknięciu listy  zgłoszeń – bezpośrednio przed zawodami i  uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zawodników.

IV. PUNKTACJA
I miejsca – 20 pkt, II miejsca – 15 pkt, III miejsca – 12 pkt, IV miejsca – 10 pkt.
Za zwycięstwo w każdej rundzie rozgrywek– zawodnik/ zawodniczka  otrzymuje  - 5 pkt.
Za uczestnictwo w zawodach – 3 pkt, (przy czym każdy zawodnik/zawodniczka  zgłoszona do rozgrywek musi przy stole czynnie uczestniczyć w rozgrywkach).

V. TERMIN I MIEJSCE
VI Regionalne Zawody Sołtysów oraz Przewodniczących Rad Osiedlowych                    w Tenisie Stołowym odbędą się 08 grudnia 2019 roku (niedziela) w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika przy ul. Różanej 33 w Niechanowie.

godz.9.30– 10.15    - przyjmowanie zawodników,
            - przeprowadzenie  losowania w  poszczególnych                                 kategoriach.                                    
godz. 10.15 - otwarcie i rozpoczęcie zawodów.

VI. NAGRODY
*    za zajęcie od I do IV miejsca zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale,
*    w klasyfikacji zespołowej gmin – reprezentacje za zajęcie od I do VI miejsca otrzymują puchary:
*    w klasyfikacji zespołowej powiatów – reprezentacje za zajęcie od I do III miejsca otrzymują puchary:
*    najstarszy i najmłodszy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkową statuetkę.

VII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia prosimy kierować pisemnie lub telefonicznie na adres biura  Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Gnieźnie ul. Chrobrego 40/41,
tel./fax. (61) 426-33-29, email: smw-gniezno@wp.pl  w terminie  do 02.12.2019r.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
*    zawodnicy dokonują swojego ubezpieczenia we własnym zakresie,
*    zawodnik jest zobowiązany przy zgłoszeniu okazać się właściwym  zaświadczeniem związanym z pełnieniem funkcji Sołtysa, Przewodniczącego Rady Osiedlowej lub członka Rady Sołeckiej i Rady Osiedla wraz
z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby,
*    uczestnicy zobowiązani, są uiścić wpisowe w wysokości 25 zł na konto Stowarzyszenia z dopiskiem „wpisowe na tenis sołtysów”:
BGŻ S.A. O/Gniezno 29 2030 0045 1110 0000 0229 9550
bądź osobiście na miejscu, w dniu imprezy,
*    uczestnicy w dniu zawodów otrzymują ciepły posiłek, kawę i herbatę,
*    sprawy sporne lub nie ujęte w regulaminie rozstrzygać będzie sędzia główny zawodów lub bezpośrednio organizator imprezy,
*    szczegółowych informacji na temat zawodów można uzyskać bezpośrednio
w biurze Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan tel. 61 426-33-29,                  


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ SPORTOWEJ JAK I INTEGRACYJNEJ ZABAWY !!!

Stanisław Dolaciński
 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,vi-regionalne-zawody-soltysow-i-przewodniczacych-rad-osiedlowych-w-tenisie.html